Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

Společnost Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

Společnost Aime Cosmetics s.r.o., IČO: 03138488 (dále jen „Aime“) klade velký důraz na dodržování zásad a pravidel ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Veškeré osobní údaje považuje za důvěrné a zpracovává je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Podrobnosti zpracování osobních údajů společností Aime jsou upraveny v Kodexu chování Aime dostupném na adrese: www.aime.cz

Na základě čl. 13 Nařízení tímto společnost Aimé jako správce údajů poskytuje zákazníkovi jako subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů.

Kontaktní údaje společnosti Aime Cosmetics s.r.o

 • Sídlo: České Budějovice - České Budějovice 4, U Smaltovny 625, PSČ: 370 04
 • Telefon: 389 005 118
 • E-mail: aime@aime.cz
 • www.aime.cz

Účely a právní základ zpracování Osobních údajů

Zpracování osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo zákazníka („dále jen „Osobní údaje“), je nezbytné v souvislosti s uzavřením a následným plněním, změnou nebo ukončením smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (právní základ pro zpracování), a k takovému zpracování proto není třeba souhlasu subjektu údajů.

Zákazník si od společnosti Aimé odesláním kuponu, telefonicky, prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím webové stránky společnosti Aimé objednává kosmetické výrobky (dále jen „Výrobky“) a na základě této objednávky je uzavřena kupní smlouva mezi zákazníkem a společností Aimé (dále jen „Smlouva“). Pokud společnosti Aimé nejsou Osobní údaje sděleny, nemůže být Smlouva uzavřena a Výrobky dodány.

Účelem zpracování Osobních údajů je plnění závazků ze Smlouvy a související administrativní činnosti, zejména:

 • přijetí a vyřízení objednávky Výrobků;
 • zajištění doručení zásilek obsahujících Výrobky zákazníkům;
 • administrativní podpora spojená s prodejem Výrobků;
 • vyřízení případných reklamací či stížností zákazníků spojených s koupí Výrobků.

Výše popsané administrativní činnosti společnost Aimé zajišťuje ve spolupráci se společnostmi náležejícími do skupiny Aimé a těmto společnostem proto Osobní údaje předává. Takovéto předání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely se dle Nařízení považuje za zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení (právní základ pro zpracování) a není k němu třeba souhlasu subjektu údajů. Osobní údaje jsou takto předávány následujícím společnostem náležejícím do skupiny Aimé:

 • Naturamed Services s.r.o., IČO: 28091531, se sídlem České Budějovice - České Budějovice 4, U Smaltovny 625, PSČ: 370 04;
 • Postavdelingen s.r.o., IČO: 26078236, se sídlem České Budějovice - České Budějovice 4, U Smaltovny 625, PSČ: 370 04;
 • NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o., IČO: 26106965, se sídlem České Budějovice - České Budějovice 4, U  Smaltovny 625, PSČ: 370 04.
 • FT Sun s.r.o., IČO: 28120434, se sídlem Pekárenská 761/77c, České Budějovice 4, 370 04 České        Budějovice.

Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání Smlouvy, a dále 5 let od skončení její účinnosti pro účely případných sporů vzniklých ze Smlouvy.

Zároveň tímto společnost Aimé zákazníka výslovně žádá, aby při uskutečňování objednávky Výrobků nesděloval údaje o svém zdravotním stavu. Jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů ve smyslu Nařízení a společnost Aimé tyto údaje pro uzavření, plnění, změnu ani ukončení Smlouvy nevyžaduje a není jejím zájmem tyto osobní údaje jakkoli zpracovávat. Pokud však zákazník tyto údaje při uskutečňování objednávky Výrobků přes toto upozornění dobrovolně sdělí a tím je zjevně zveřejní, činí tak na vlastní riziko a bere tím na vědomí, že telefonické hovory jsou společností Aimé nahrávány a uchovávány z důvodu ověřování kvality služeb, prokázání uzavření Smlouvy se zákazníkem a/nebo plnění povinností společnosti Aimé vyplývajících ze Smlouvy.

Práva subjektu údajů

Společnost Aimé tímto informuje zákazníka, že je oprávněn požadovat přístup k Osobním údajům, které o něm Správce zpracovává, opravu nebo výmaz Osobních údajů, omezení zpracování Osobních údajů. V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce má zákazník rovněž právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, které v námitce popíše. Dále má zákazník právo na přenositelnost Osobních údajů. Všechna tato práva může zákazník realizovat v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů společnosti Aime. Zákazník má rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů, a to především v členském státě jeho obvyklého pobytu, výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení Nařízení. Podrobnější informace o právech při zpracování osobních údajů a souvisejících postupech jsou k dispozici v Kodexu chování Aime dostupném na adrese: www.aime.cz

Dále tímto společnost Aime výslovně informuje zákazníka, že dle čl. 21 Nařízení může kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování Osobních údajů za účelem přímého marketingu, a to v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů společnosti Aimé.

  Kontaktuje nás:
aime@aime.cz

  Zavolejte nám:
389-005-118

  Adresa: U Smaltovny 625,
370 01 České Budějovice

Přihlaste se k odběru informací a už Vám neunikne žádná novinka ani akce

© Aime Cosmetics, s.r.o.
Vyrobil FT SunFT Sun

Nepřehlédněte