Obchodní podmínky při nákupu u Aimé

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Toto jsou obchodní podmínky (dále jen „OP“) společnosti Aimé Cosmetics s.r.o., IČO: 03138488, se sídlem U Smaltovny 625, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp.zn. C 22834, email: aime@aime.cz, tel: 389 005 118 (dále jen „Společnost“).
1.2. OP se použijí na prodej zboží prostřednictvím e-shopu, který Společnost provozuje prostřednictvím svých webových stránek www.aime.cz (dále jen „e-shop“).

1.3. Tyto OP jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ”).

1.4. Spotřebitelem se dle těchto OP rozumí člověk, který na rozdíl od Společnosti, jako prodávajícího, při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“).

1.5. OP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Společnosti, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.6. Kde tyto OP používají pojem kupující, rozumí se jím Spotřebitel. Prodávajícím se pro účely těchto OP rozumí Společnost.

1.7. Právní vztahy mezi Společností a Spotřebitelem se řídí příslušnými ustanoveními OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.8. Společnost není ve vztahu ke Spotřebiteli vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

1.9. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří i sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku 2 těchto OP. 

1.10. Vzájemné spory mezi Společností a Spotřebitelem řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Případné spory mezi Společností a Spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Společnost doporučuje Spotřebiteli ji nejdříve kontaktovat na výše uvedených kontaktech, a řešit tak nastalou situaci přímo. 
 

2. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

2.1. Společnost sděluje, že

2.1.1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, Společnost si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

2.1.2. požaduje úhradu kupní ceny po převzetí plnění kupujícím od Společnosti, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

2.1.3. v případě, že Společnost uzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, takové smlouvy je možné ze strany kupujícího kdykoliv vypovědět (tj. není stanovena žádná minimální doba trvání, není-li u konkrétní smlouvy stanoveno jinak), cena produktu je vždy stanovena předem a je po celou dobu trvání smlouvy neměnná, zúčtovacím obdobím je povětšinou 1 měsíc (není-li u konkrétní služby výslovně stanoveno jinak), cena dopravy se může měnit v závislosti na trhu a zvoleném přepravci;

2.1.4. ceny zboží a služeb jsou na e-shopu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

2.1.5. Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

2.1.5.1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

2.1.5.2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

2.1.5.3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; 

2.2. přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Společnosti nebo e-mailem, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách Společnosti. Spotřebitel také může odstoupit od smlouvy telefonicky;

2.3. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

2.3.1. o poskytování služeb, které Společnost splnila s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

2.3.2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Společnosti a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

2.3.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu;

2.3.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

2.3.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

2.4. v případě odstoupení od smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, nese i náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

2.5. Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

2.6. smlouva, resp. příslušná faktura a OP, budou kupujícímu zaslány společně s objednaným zbožím;

2.7. v případě, že Spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit na jakékoliv z výše uvedených kontaktů, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. 


 

3. REGISTRACE A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Nakupovat zboží prostřednictvím e-shopu Společnosti může pouze registrovaný kupující.

3.2. K registraci dochází prostřednictvím objednávkového formuláře Společnosti nacházejícího se na stránkách Společnosti www.aime.cz. Odesláním formuláře, resp. objednávky zboží automaticky dochází k podání žádosti o registraci.

3.3. Provedení registrace není zpoplatněno a registrací se Spotřebitel nezavazuje k odběru žádného dalšího kromě řádně objednaného zboží.

3.4. Registrací do e-shopu a odesláním objednávky Spotřebitel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Společností zpracovávány a uchovávány v poskytnutém rozsahu v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy a pro marketingové a propagační účely. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či společnostem Postavdelingen s.r.o., NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o. a Naturamed Services s.r.o., a to pro marketingové účely. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu. 

3.5. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms), a to až do doby písemného vyjádření kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla Společnosti a/nebo prostřednictvím e-mailu. 

3.6. Spotřebitel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Společnosti na elektronickou adresu Spotřebitele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

3.7. Spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Spotřebiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Spotřebitel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.8. Společnost je oprávněna registraci zrušit či odmítnout, a to zejména v případě, kdy Spotřebitel svou registraci déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy Spotřebitel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně OP).

3.9. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

3.10. Spotřebitel bere na vědomí, že e-shop a možnost objednávání zboží prostřednictvím e-shopu nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.11. Společnost může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení.

 

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webové stránce e-shopu je informativního charakteru a Společnost není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Nabídkou k uzavření smlouvy je objednávka Spotřebitele a k uzavření kupní smlouvy mezi Společností a Spotřebitelem dochází doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Společností zasláno Spotřebiteli elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Spotřebitele uvedenou v objednávce (dále jen „potvrzení objednávky“).

4.2. Náklady spojené s balením a dodáním zboží jsou uváděny na webových stránkách e-shopu. Tyto informace na webových stránkách e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

4.3. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva i OP jsou sepsány v českém jazyce a kupní smlouvu lze uzavřít výhradně v českém jazyce.

4.4. Pro objednání zboží vyplní Spotřebitel objednávkový formulář na webových stránkách e-shopu. V objednávce musí být zejména uvedeno objednávané zboží, identifikační údaje Spotřebitele, způsob úhrady kupní ceny zboží, údaj o způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jako „objednávka“). 

4.5. Před odesláním objednávky má Spotřebitel možnost zkontrolovat a měnit vyplněné údaje, a to i proto, že je možné před odesláním objednávky v rámci objednávkového formuláře zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou Společností považovány za správné. 

4.6. Společnost neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení objednávky, zašle Spotřebiteli prostřednictvím elektronické pošty uvedené v objednávce potvrzení objednávky, které bude obsahovat:
(a) specifikaci Společnosti (dodavatele) a Spotřebitele (odběratele);
(b) číslo objednávky;
(c) specifikaci objednaného zboží, jeho množství a ceny;
(d) způsob dodání zboží a orientační lhůtu dodání zboží (NEZÁVAZNÁ);
(e) způsob úhrady a splatnost kupní ceny.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží, či provedení platby. V této lhůtě postačuje odstoupení od smlouvy odeslat na sídlo Společnosti. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se Spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

5.2. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

5.3. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu, zákaznické číslo či plné jméno a adresu a údaj o tom, kterého zboží se odstoupení od smlouvy týká, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. K odstoupení lze použít vzorový formulář, není to však povinností Spotřebitele. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde. Spotřebitel má zároveň k dispozici vzorové poučení o právu na odstoupení (zde).

5.4. Společnost je povinna vrátit Spotřebiteli finanční prostředky, které od něj obdržela nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Spotřebitele přijala. Nejpozději ve stejné lhůtě je Spotřebitel povinen Společnosti zaslat nebo předat zakoupené zboží. 

5.5. Zboží by měl Spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení, kdy předmětem koupě je spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení. 

5.6. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než jí Spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

5.7. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Spotřebitele, je Společnost oprávněna vůči Spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácení kupní ceny.

5.8. V případech, kdy má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, je Společnost také oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Spotřebitelem

5.9. Je-li společně se zbožím poskytnut Spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi Společností a Spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu se zbožím Společnosti vrátit i poskytnutý dárek.
 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. K doručení zboží dochází standardně prostřednictvím poštovní zásilky.

6.2. Společnost zboží odešle do 3 pracovních dnů, pokud je zboží skladem, nejpozději však do 15 pracovních dní od odeslání potvrzení objednávky. Spotřebitel je povinen zboží převzít a zaplatit. Spotřebiteli se doporučuje, aby si zboží při převzetí, nebo co nejdříve poté, překontroloval. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně Spotřebitele nutno zboží doručovat opakovaně, nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, popřípadě je nezbytné zboží uskladnit, je Spotřebitel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, popř. náklady na uskladnění.

6.4. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu aime@aime.cz a sepsat s dopravcem protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Společnosti. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však Společnosti možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

6.5. Jakékoliv nesrovnalosti při dodání zboží může kupující řešit také přes zákaznickou linku prodávajícího. 
 

7. ABONENTNÍ PROGRAMY

7.1. Abonentní program je speciální forma opakovaného prodeje konkrétního produktu z nabídky Společnosti. V takovém případě kupující při své objednávce tohoto typu programu hradí při prvním dodání zvoleného produktu pouze náklady spojené s poštovným a balným tohoto produktu a následně je mu produkt automaticky zasílán v pravidelných časových rozestupech (např. 1 x měsíčně). Časový rozestup pravidelného zasílání produktu je vždy uveden u každého konkrétního programu. Při těchto opakovaných dodávkách již kupující hradí standardní prodejní cenu produktu vč. nákladů spojených s poštovným a balným. 

7.2. Kupující může kdykoliv takto uzavřenou smlouvu vypovědět a tím přerušit pravidelné dodávání zvoleného produktu do budoucna, není-li u konkrétního programu výslovně uvedeno jinak. Pokud je program se Spotřebitelem uzavřen na dobu určitou, je na tuto skutečnost Spotřebitel opakovaně dopředu upozorňován. 

7.3. Cena produktu je po celou dobu trvání smlouvy neměnná a je ve výši, v jaké byla inzerována v okamžiku objednávky služby.

7.4. Společnost je oprávněna jednostranně pravidelné zasílání produktu ukončit v případě, kdy bude zastavena výroba a prodej tohoto produktu, nebo v jiných nenadálých situacích. V takovém případě je však Společnost povinna kupujícího bezodkladně kontaktovat a o tomto jej informovat, případně mu nabídnout odpovídající alternativu. 
 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Společnost odpovídá Spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost nebo jakost, zboží neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), a to zejména v souladu s § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 a násl. OZ. 

8.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, nebo v době minimální trvanlivosti vyznačené na obalu. Takto může požadovat bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny; není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze požadovat dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
8.3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, nebo Spotřebitel nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, může od smlouvy odstoupit a na základě odstoupení od smlouvy může požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

8.4. Společnost není povinna nároku Spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že Spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

8.5. Právo z vady se neuplatní u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.6. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu Společnost v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Spotřebitel práva z nich uplatnit.

8.7. Práva z vadného plnění uplatňuje Spotřebitel u Společnosti na adrese sídla Společnosti. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Společnost obdržela od Spotřebitele reklamované zboží. Spotřebitel je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.

8.8. Dále Společnost doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. 
 

9. ZÁKONNÁ PRÁVA Z VAD

9.1. Spotřebitel sdělí Společnosti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Provedenou volbu pak nemůže Spotřebitel bez souhlasu Společnosti změnit. To neplatí, žádal-li Spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

9.2. Spotřebitel má právo podle své volby u vady, která je podstatným porušením smlouvy:
- odstranění vady dodáním nové věci bez vady, nebo dodáním chybějící věci;
- bezplatné odstranění vady opravou;
- přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
- odstoupit od smlouvy.
9.3. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Nezvolí-li Spotřebitel své právo podle bodu 9.2. včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

9.4. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má Spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

9.5. Společnost neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
 

10. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

10.1. Společnost je povinna bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamaci, včetně odstranění vady, Společnost vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se se Spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

10.2. Společnost vydá Spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje.
 

11. PLATEBNÍ PODMÍNKY

11.1. Společnost zašle spolu se zbožím Spotřebiteli daňový doklad/fakturu, s dobou splatnosti nejméně 14 dní ode dne vystavení. Spotřebitel je povinen zaplatit zboží na základě této faktury prostřednictvím údajů ve faktuře uvedených, ve lhůtě uvedené ve faktuře, a to bezhotovostně bankovním převodem.

11.2. Závazek Spotřebitele uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Společnosti.

11.3. Do úplného zaplacení ceny zboží je zboží výlučným vlastnictvím Společnosti.

11.4. Upomínka a poplatek za ni. Nezaplatí-li Spotřebitel ve lhůtě splatnosti za dodané zboží,  bude Společností upomenut formou písemné Upomínky. Upomínka bude Spotřebiteli zaslána s novou lhůtou splatnosti  ne kratší než 14 dní od vystavení upomínky. Spotřebitel se zavazuje zaplatit cenu každé takové upomínky a veškeré náklady spojené s případným vymáháním pohledávky Společnosti.

11.5. Inkasní agentury. Společnost  je oprávněna zmocnit třetí osobu k vymáhání svých pohledávek na Spotřebiteli, který je v prodlení s úhradou. Spotřebitel se zavazuje jednat s touto osobou jako se Společností.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Spotřebitel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

12.2. Spotřebitel si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Společnosti, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Společnosti nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

12.3. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či OP vyžadují písemnou formu.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Společností v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 15. 3. 2017.

12.6. Znění OP může Společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění OP.

  Kontaktuje nás:
aime@aime.cz

  Zavolejte nám:
389-005-118

  Adresa: U Smaltovny 625,
370 01 České Budějovice

Přihlaste se k odběru informací a už Vám neunikne žádná novinka ani akce

© Aime Cosmetics, s.r.o.
Vyrobil FT SunFT Sun

Nepřehlédněte