Pravidla soutěží Aimé

1. Pořadatel a vyhlašovatel soutěže

Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je obchodní společnost Aimé Cosmetics s.r.o. (dále jen „pořadatel“), se sídlem U Smaltovny 625, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, IČ 03138488.

Pořadatel tímto stanoví závazná pravidla soutěže (dále jen „pravidla soutěže“), jimiž jsou účastníci soutěže povinni se řídit.

2. Termín a způsob konání soutěže

Soutěž je realizována prostřednictvím internetových stránek www.aime.cz, naležícím Aime Cosmetics s.r.o. (pořadatelem), a to v období definovaném při vyhlášení soutěže (dále jen „doba trvání soutěže“).

3. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, která úplně, pravdivě, řádně a v době trvání soutěže splní veškeré stanovené podmínky účasti v soutěži specifikované v bodě 4 těchto pravidel soutěže (dále jen „soutěžící“). Pořadatel si vyhrazuje právo závazně posoudit, zda ke splnění podmínek stanovených pořadatelem pro účast v soutěži v bodě 4 těchto pravidel soutěže jednotlivými soutěžícími došlo.<*p>

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „vyloučená osoba“). V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, nemá tato osoba nárok na výhru.

Stejně tak nevznikne soutěžícímu nárok na výhru v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži podle bodu 4 těchto pravidel, či soutěžící jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeni, resp. budou ze soutěže vyřazeni a na jejich místo nastoupí soutěžící, který se postupem dle těchto pravidel soutěže umístil jako další v pořadí. Zvítězil-li soutěžící podvodně či zvítězil-li v důsledku porušení těchto pravidel soutěže, nárok na výhru mu nevzniká.

4. Průběh a podmínky soutěže

Soutěž probíhá po dobu trvání soutěže vyhlášené pro každou soutěž pořadatelem. Pro účast v soutěži je soutěžící povinen splnit následující podmínky (dále jen „podmínky účasti“):

  1. Plnoletost
  2. Právní způsobilost
  3. Dodržení pravidel soutěže definovaných při vyhlášení soutěže

Výsledek soutěže, konkrétně její výherce, bude zveřejněn přímo na uživatelském účtu pořadatele “Aimé Česko“, na internetové adrese https://www.facebook.com/AimeCesko/ a to první pracovní den po skončení soutěže. V okamžiku zveřejnění výherce bude tato soutěž považována za ukončenou.

5. Výhry

Pořadatel poskytne výherci věcnou cenu – specifikovanou při vyhlášení soutěže (dále jen „výhra“).

Výherce není oprávněn nárokovat jiné plnění než výhru stanovenou pořadatelem těmito pravidly soutěže. Výherce není oprávněn výhru reklamovat, hodnotu výhry nelze namísto poskytnutí výhry proplatit v penězích. Vymáhání výhry právní cestou je vyloučeno. Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžní zásilky či za prodlení či nedoručení oznámení zasílaných prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, formou elektronické pošty či jiným způsobem. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výhry.

6. Kontaktování výherce a doručení výhry

Výherce bude pořadatelem vyzván k zaslání telefonického nebo e-mailového kontaktu, a to bezprostředně po vyhlášení výsledku soutěže na stránkách Facebook, na uživatelském účtu pořadatele “Aimé Česko“. Termín a způsob předání výhry bude s výhercem sjednán individuálně. Nebude-li výherce na jím uvedené e-mailové adrese nebo telefonním čísle k zastižení a nepodaří- li se jej pořadateli kontaktovat, v důsledku čehož nebude možné sjednat způsob předání výhry, do čtrnácti dnů ode dne, kdy byl výherce uveřejněn na uživatelském účtu pořadatele, výhra bez náhrady propadá pořadateli.

Výhra bude výherci předána dohodnutým způsobem nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění. V případě, že se výhru nepodaří na adresu k tomuto účelu výhercem poskytnutou doručit, staneli se výhra z jiného důvodu nedoručitelnou či odmítne-li výherce výhru ve lhůtě uvedené ve větě předchozí převzít, propadá tato výhra bez náhrady pořadateli.

7. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži vyjadřuje výherce svůj souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, poštovní a emailová adresa (dále jen „osobní údaje“) pro účely soutěže a účely dále uvedené v tomto článku pravidel soutěže v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Pro případ, že se soutěžící stane výhercem soutěže, souhlasí s uveřejněním svého jména a příjmení na internetových stránkách Facebook, na uživatelském účtu pořadatele “Aimé Česko“, na internetové adrese https://www.facebook.com/AimeCesko/

Účastí v soutěži vyjadřuje výherce svůj souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze pořadatele soutěže, stejně jako s jejich následným zpracováním pro nabízení obchodních produktů nebo služeb, marketingové účely pořadatele, tj. mimo jiné pro účely zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, v platném znění. Souhlas dle věty předchozí uděluje výherce na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Výherci náleží při zpracování jeho osobních údajů veškerá práva poskytovaná zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v rozsahu tímto předpisem stanoveném. Výherce poskytuje své osobní údaje pořadateli za účelem zpracování dle výše uvedeného, dobrovolně a při vědomí, že svůj souhlas může v souladu s obecně závaznými právními předpisy bezplatně formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu (aime@aime.cz) pořadatele soutěže, kdykoli prokazatelným způsobem odvolat, jakož i odmítnout svůj souhlas s využitím své elektronické adresy za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, a to i při zasílání každé jednotlivé zprávy obsahující obchodní sdělení. V případě pochybností o dodržování práv se s podnětem může soutěžící obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla soutěže upravit či změnit či soutěž zcela zrušit bez udání důvodů a bez náhrady. Pro soutěž jsou platná pravidla soutěže ve znění, ve kterém jsou tato uveřejněna na uživatelském účtu pořadatele “Aimé Česko“, na internetové adrese https://www.aime.cz/dokumenty.html. Vymáhání účasti v soutěži či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Účastí v soutěži v rozporu s ustanoveními podmínek soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách soutěže náleží pořadateli soutěže. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito závaznými pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

  Kontaktuje nás:
aime@aime.cz

  Zavolejte nám:
389-005-118

  Adresa: U Smaltovny 625,
370 01 České Budějovice

Přihlaste se k odběru informací a už Vám neunikne žádná novinka ani akce

© Aime Cosmetics, s.r.o.
Vyrobil FT SunFT Sun

Nepřehlédněte